Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας στην έδρα μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας.
 • Μηνιαίος επανέλεγχος των καταχωρίσεων των τιμολογίων, για την ακρίβεια των λογιστικών αποτελεσμάτων.
 • Υποβολή περιοδικών – προσωρινών δηλώσεων ηλεκτρονικά
 • Εργασίες τέλους χρήσης, σύνταξη ισολογισμού και δηλώσεων εισοδήματος.
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρµονισµένων µε την ισχύουσα νοµοθεσία
 • Προγραμματισμός Ταμειακών Υποχρεώσεων

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Υποβολή δηλώσεων φόρων εισοδήματος και ακινήτων (Ε9)
 • Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, VIES.
 • Υποβολή μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων (ΜΥΦ).
 • Υποβολή δηλώσεων κοινωνικών επιδομάτων

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις
 • Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας
 • Συμβάσεις προσωπικού
 • Διαχείριση συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
 • Συμβουλές για εργασιακά θέματα, απολύσεις, αποζημιώσεις
 • Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ
 • Συμβουλές και εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές με ΙΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας
 • Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως ερωτήματα σχετικά με την αμοιβή και την ασφάλιση

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Reporting

 • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα και σύστηµα Reporting (PnL)
 • Συμβουλές σε θέματα λογιστικής εταιρειών
 • Κοστολόγηση παραγωγής
 • Μετατροπές εταιρειών

Διεκπεραιώσεις

 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο
 • Εγγραφές σε επαγγελματικά επιμελητήρια
 • Πληρωμές εργοδοτικών εισφορών, ΦΠΑ
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Λύσεις φορολογικών εκκρεμοτήτων